ПРАВИЛНИК ЗА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.1 Средствата на Сдружението се разходват единствено за цели, дейности и по начин, определени от Устава, настоящия Правилник и приложимото българско законодателство.

Чл.2 Управлението и разпореждането с имущество на Сдружението се осъществява от Управителния съвет с решение.

Чл.3 Вътрешни пълномощия на Управителния съвет за вземане на решения, свързани с налични средства на Сдружението:

(1) За разходи в размер до 500 лв. решението се взема с мнозинство от всички членове на Управителния съвет. Решението трябва да бъде в писмена форма като за такава се смята и специално пусната тема в определения за целта раздел на Официалния форум на „Penya Blaugrana de Sofia i Amics”.

(2) За разходи в размер над 500 лв. решението се взема с квалифицирано мнозинство от 4 (четирима) от членове на Управителния съвет. Решението трябва да бъде в писмена форма (с протокол) и да бъде надлежно мотивирано – с точно посочване на конкретните дейности, за които се отнасят разходите, очакваните ползи от предприетите дейности, както и целите на Сдружението, съгласно Устава, които се очаква да бъдат постигнати чрез тези дейности. Решението се взема въз основа на проведен конкурс или съпоставка на проекти като изрично се посочват критериите, по които е направена оценката на различните варианти.

Чл.4 Вътрешни пълномощия на Управителния съвет за вземане на решения, свързани със заемане на средства от външни организации:

За заемане на средства от външни организации в какъвто и да било размер решението се взема единодушно от всички членове на Управителния съвет. Решението може да бъде само в писмена форма като трябва да съдържа мотиви съгласно чл.3, ал.2, изр.2.

Чл.5.(1) Средствата на Сдружението могат да бъдат съхранявани само в банковите сметки, открити на името на „Penya Blaugrana de Sofia i Amics”.

(2) Сдружението разполага със следните видове сметки:

  • Спестовна сметка в лева – използвана само за получаване на членски внос
  • Разплащателна сметка с карта в лева – използвана за всички неупоменати по-горе нужди на Сдружението

(3) Със сметките, посочени в ал.2, може да оперира единствено Касиерът на Сдружението, който е член на Управителния съвет, изрично упълномощен от Председателя да представлява Сдружението за целите на опериране с банковите му сметки.

(4) При превод на каквато и да било сума от тези сметки Касиерът е длъжен да попълни в полето „Основание” номер и дата на решението, с което се отпускат средствата.

При превод на каквато и да било сума от тези сметки по каквато и да било сметка без в полето „Основание” да са попълнение необходимите данни се счита, че Касиерът е присвоил въпросните средства и дължи връщането им на Сдружението заедно със законната лихва за забава.

Теглене на средства в брой от сметките на Сдружението се допуска само с изрично разрешение на Управителния съвет за всеки конкретен случай като Касиерът е длъжен да използва средствата само за посочените цели, както и да предаде на Председателя всички документи, свързани с тегленето и използването на средствата (включително, но не само банкови извлечения, бордера, разписки, фактури и т.н). Когато Касиерът не предостави надлежните отчетни документи за всички или част от изтеглените суми съгласно предходното изречение или тези документи са очевидно неавтентични, се счита, че Касиерът е присвоил въпросните средства и дължи връщането им на Сдружението заедно със законната лихва за забава. Настоящата ал.4 се прилага съответно и към всяко друго лице, извършващо превод или теглене на суми за сметка на Сдружението.

Чл.6 Всички разходвания на средства и финансови операции се отчитат писмено в края на всеки календарен месец пред Управителния съвет от Касиера и лицата, извършили съответните операции.

Настоящият документ е приет на заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Penya Blaugrana de Sofia i Amics”, проведено на 07.02.2010г.