ПРАВИЛНИК ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС

Чл.1 Всеки член на Сдружението е длъжен да заплаща членския си внос в определения с настоящия Правилник срок.

Чл.2.(1) Размерът на членския внос се определя от Управителния съвет. Към 07.02.2010г. определеният от Управителния съвет размер на членския внос е, както следва:

  • За непълнолетни членове на Сдружението (ненавършили 18 години) – 15 лв. за една календарна година.
  • За пълнолетни членове на Сдружението (навършили 18 години) – 30 лв. за една календарна година.

(2) Членове на Сдружението, между които е налице роднинска връзка по права или съребрена линия, ползват отстъпка в размер на 5 лв.

(3) Заплащането на членския внос се извършва САМО по банков път. В полето „Основание за плащане” всеки член е длъжен да попълни: „Членски внос”; съответната календарна година, за която се заплаща членският внос; номер на членска карта. Плащания, които нямат попълнена необходимата информация и не могат да бъдат еднозначно свързани с даден член на Сдружението, ще бъдат считани за невалидни като сумата ще остава в полза на Сдружението.

Чл.3 Членският внос се заплаща за всяка календарна година (1 януари – 31 декември), както следва:

  • За настоящи членове на Сдружението – в срок от 1 септември до 26 октомври включително на предходната календарна година. Членовете на Сдружението заплатили членския си внос в указания срок, получават поименна членска карта за предстоящата календарна година.
  • За нови членове на Сдружението – в срок от 2 (две) седмици след датата, на която лицето е било уведомено за решението на Управителния съвет за приемането му (но не по-късно от 26 октомври включително), съгласно Правилника за приемане и изключване на членове. Управителният съвет си запазва правото по своя преценка да предоставя на новопостъпилите членове отстъпки от членския внос за съответната календарна година.

Чл.4 Когато отделни членове са били възпрепятствани да заплатят членския си внос в указания срок поради независещи от тях обстоятелства, по изключение биха могли да възстановят членските си права, дори след отпадането им.

Правото да прецени доколко причините за ненавременното плащане са уважителни принадлежи на Управителния съвет. Преценката е индивидуална за всеки отделен случай.

Настоящият документ е приет на заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Penya Blaugrana de Sofia i Amics”, проведено на 07.02.2010г.