ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЕМАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ

Чл.1 Приемането на членове се извършва по следния ред:

1.Кандидат-членът попълва специално изработено и одобрено от Управителния съвет заявление за членство във „Penya Blaugrana de Sofia i Amics”. В това заявление кандидат-членът:

 • Попълва своите лични данни
 • Декларира, че е запознат с Устава и другите вътрешни документи на Сдружението.
 • Декларира своето съгласие да спазва разпоредбите на гореспоменатите документи

2.Заявленията за членство се извършват САМО по електронен път. Попълнените формуляри се изпращат на специално

предвидения за целта e-mail адрес   admissionsemail

3.Кандидатурата за членство се подлага на обсъждане и гласуване от Управителния съвет. Решението се взема с обикновено мнозинство в срок от 2 седмици след постъпване на заявлението за членство и се отбелязва върху заявлението за членство.

4.Управителният съвет има задължението да уведоми чрез e-mail кандидат-членa за изхода от гласуването в рамките на 1 седмица след вземане на решението.

5.При одобряване на кандидатурата за членство, кандидат-членът трябва да заплати пълния размер на членския внос за съответната календарна година (или редуциран такъв по решение на Управителния съвет) в срок от 2 седмици след датата, на която е бил уведомен за решението на Управителния съвет.

При неспазване на този срок от страна на кандидат-члена решението на Управителния съвет за приемането му отпада с обратна сила и процедурата по кандидатстване трябва да бъде повторена.

6.Внесеният членски внос важи до края на съответната календарна година, независимо от датата на плащането му.

7.В случай, че кандидатурата бъде отхвърлена, решението може да бъде обжалвано пред Общото събрание на Сдружението.

Чл.2.(1) Членството се прекратява автоматично при:

 • Едностранно волеизявление до Управителни съвет на Сдружението
 • Смърт или поставяне под пълно запрещение на даден член на Сдружението
 • Прекратяване на Сдружението

(2) Членството се прекратява с решение на Управителния съвет в следните случаи:

 • Нарушаване на Устава и/или други вътрешни правила на Сдружението, включително изнасяне на служебна информация и/или ноу-хау на Сдружението пред външни лица.
 • Виновно неизпълнение на законови решения на Общото събрание
 • Виновно неизпълнение на законови решения на Управителния съвет
 • При поведение, уронващо авторитета на Сдружението и този на неговите членове
 • Отпадане поради невнасяне на 2 (две) или повече членски вноски или поради системно неучастие в дейността на Сдружението за повече от 1 (една) година без уважителна причина.

(3) Решението по ал.2 се взeма по инициатива на Управителния съвет или по мотивирано писмено предложение на най-малко 5 (петима) членове на Сдружението. В последния случай Управителният съвет не е длъжен да прекрати членството

(4) При прекратяване на членството с решение на Управителния съвет, засегнатият член се уведомява чрез e-mail в срок от 1 седмица след датата на вземане на решението. Към момента на уведомлението членът автоматично губи всичките си членски права.

(5) Изключен с решение на Управителния съвет член, може да обжалва решението пред Общото събрание на Сдружението.

Настоящият документ е приет на заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Penya Blaugrana de Sofia i Amics”, проведено на 07.02.2010г.