Огнян Соколов - Отговорник по връзките с обществеността на Фенклуб Барселона-БългарияОгнян Соколов

E-mail:penyasofiaemail

 

 

Длъжностна характеристика

 

 

Отговорникът по връзките с обществеността:

1. Работи за популяризирането на Penya Blaugrana de Sofia i Amics;

2. Отговаря за връзките на Penya Blaugrana de Sofia i Amics със средствата за масово осведомяване, в това число печатни и онлайн медии, радио, телевизия и други.

3. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Отговорникът по връзките с обществеността е пряко подчинен на Председателя на Управителния съвет. Отговорникът по връзките с обществеността няма право да преупълномощява трети лица с възложените му правомощия.

Настоящият документ е приет на заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Penya Blaugrana de Sofia i Amics”, проведено на 07.02.2010г.