ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.1.(1) Всяко проекторешение, което е от компетенцията на Управителния съвет, трябва да бъде обсъдено и гласувано от неговите членове. Редът за предлагане на проекторешения и гласуването им е следният:

1.Всеки член на Управителния съвет може да изготви проекторешение. То следва да съдържа конкретно решение, което се предлага да бъде взето от Управителния съвет, и мотиви за приемането му. Членът може да направи и писмено искане за свикване на заседание на Управителния съвет за обсъждане и гласуване на проекторешението.

2.Проекторешението, заедно с мотивите, се изпраща на всички членове на Управителния съвет. Ако има искане за свикване на заседание на Управителния съвет по т.1, Председателят го свиква.

3.Когато предложителят е поискал свикване на заседание на Управителния съвет по т.1, в срок от 1 (една) седмица от изпращане на проекторешението на всички членове проекторешението се подлага на обсъждане и гласуване от Управителния съвет на така свиканото заседание. Когато няма такова искане, проекторешението се подлага на обсъждане и гласуване на първото редовно свикано заседание на Управителния съвет.

4.Решението се приема с обикновено мнозинство, освен когато се изисква единодушие съгласно чл.41 от Устава.

(2) По изключение проекторешение може да се предлага и устно на заседание на Управителния съвет. В този случай председателстващият заседанието дава думата на предложителя, за да изложи предложението си и мотивите за него. Предложението се приема или отхвърля по реда на ал.1, т.4.

(3) Решенията на Управителния съвет могат да бъдат приемани и неприсъствено при условията на чл.40, ал.3 от Устава.

Чл.2.(1) Всеки член на Управителния съвет има определени задължения и отговорности, описани в специална Длъжностна характеристика

(2) Желателно е всеки член на Управителния съвет да се грижи само за собствените си, посочени в Длъжностна му характеристика, задължения и отговорности. Предвидените по закон или Устав правомощия на Председателя да представлява Сдружението се делегират от него само изрично и по предвидения във Вътрешните актове на Сдружението и в законодателството ред.

(3) Всеки член на Управителния съвет е длъжен да отговаря на въпроси, които са от неговата компетенция, съгласно Длъжностната му характеристика. Задаването на въпроси и предоставянето на отговори на последните се извършва в специална нескрита част на Официалния форум на „Penya Blaugrana de Sofia i Amics”, отредена за запитвания към съответния член на Управителния съвет.

Чл.3. Персоналното разпределение на задълженията и отговорностите в Управителния съвет – Длъжностната характеристика, се изготвя от Секретаря на Сдружението най-късно до започване на второто заседание на новоизбрания състав на Управителния съвет. Длъжностната характеристика се публикува в специална нескрита секция на Официалния форум на фенклуба, отредена за контрол на Управителния съвет.

Чл.4.(1) Всички решения на Управителния съвет, както и свързаните с тях документи, се публикуват в специална нескрита секция на Официалния форум на „Penya Blaugrana de Sofia i Amics”. Задължение да публикува тези решения и документи има членът на Управителния съвет, който отговаря за публикуването според своята Длъжностна характеристика.

(2) Веднъж месечно същият член на Управителния съвет, отговорен за публикуването, публикува отчет за дейността и финансов отчет за извършеното от Управителния съвет през съответния период, освен ако през него не е била извършена никаква дейност и/или финансови операции. Тези отчети се публикуват през първата седмица на месеца, следващ отчетния.