Христо Райчев - Секретар на Фенклуб Барселона-БългарияХристо Райчев

E-mail:penyasofiaemail

 

 

Длъжностна характеристика

 

Секретарят на Управителния съвет:

1. Получава постъпващата кореспонденция, систематизира я и в съответствие с установения вътрешен ред я предава за разглеждане на Управителния съвет на Сдружението;

2. Контролира сроковете за изготвяне на отчети, отнасящи се до различни аспекти от дейността на Сдружението;

3. Осъществява организацията по подготовка на заседания на Управителния съвет като осигурява необходимите материали и уведомява участниците за времето, мястото и дневния ред;

4. Протоколира заседанията на Управителния съвет;

5. Води картотека на всички свързани със Сдружението документи и осигурява тяхното съхранение;

6. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

 Секретарят е пряко подчинен на Председателя на Управителния съвет. Секретарят няма право да преупълномощява трети лица с възложените му правомощия.

Касиер – основни задължения:

1. Приема, съхранява и предава парични средства;

2. Извършва операции с парични средства по предварително оформени документи;

3. Води финансовите отчети по форма и ред, установени от вътрешните правилници на Penya Blaugrana de Sofia i Amics;

4. Упражнява вътрешно-финансов контрол в рамките на възложената му компетентност за спазване на финансовата дисциплина в Сдружението;

5. Предава и получава оформени документи и парични средства в обслужващите финансови институции;

6. Осъществява контакти с ръководители и специалисти от банки и други финансови институции по получаване и внасяне на парични средства и обмяна на валута;

7. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Касиер – основни отговорности:

1. Отговаря за съхраняваните в банковите сметки на Сдружението парични средства;

2. Отговаря за състоянието и достоверността на счетоводните документи и сметки, които обработва;

3. Отговаря за систематизацията на счетоводните документи;

4. Носи отговорност за вреди, настъпили като резултат от несвоевременно или неточно изпълнени счетоводни операции;

5. Носи отговорност за настъпили вреди за изразходвани парични средства срещу неоформени в съответствие с вътрешните изисквания на Сдружението първични документи.

Касиерът е пряко подчинен на Председателя на Управителния съвет. Касиерът няма право да преупълномощява трети лица с възложените му правомощия.

Настоящият документ е приет на заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Penya Blaugrana de Sofia i Amics”, проведено на 07.02.2010г.