mg

Мартин Гогов

E-mail:penyasofiaemail

 


Длъжностна характеристика

 

Председателят на Управителния съвет:

1. Представлява Сдружението;

2. Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;

3. Осъществява оперативното ръководство на дейността на Сдружението;

4. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението;

5. Сключва договорите, страна по които е Сдружението;

6. Докладва незабавно на Управителния съвет за настъпването на съществени обстоятелства, засягащи дейността на Сдружението;

7. Отговаря за публикуването на документи в официалния сайт и официалния форум на Penya Blaugrana de Sofia i Amics.

Председателят на Управителния съвет може да упълномощава други лица-членове на Сдружението да го представляват.

Настоящият документ е приет на заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Penya Blaugrana de Sofia i Amics”, проведено на 07.02.2010г.