Ина Тонина

E-mail:penyasofiaemail

 

 

Длъжностна характеристика

 

Отговорникът по връзките с други Penyas:

1. Работи за популяризирането на Penya Blaugrana de Sofia i Amics сред останалите Penyas на FC Barcelona по света;

2. Отговаря за контактите на Penya Blaugrana de Sofia i Amics с останалите Penyas на FC Barcelona по света;

3. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Отговорникът по връзките с други Penyas е пряко подчинен на Председателя на Управителния съвет. Отговорникът по връзките с други Penyas няма право да преупълномощява трети лица с възложените му правомощия.

Настоящият документ е приет на заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Penya Blaugrana de Sofia i Amics”, проведено на 07.02.2010г.