Росен Попов

E-mail:admissionsemail

 

 

Длъжностна характеристика

 

Отговорникът по въпросите на членството:

1. Приема, обработва постъпващите заявления за членство и ги представя пред Управителния съвет за обсъждане;

2. Уведомява лицата, подали заявление за членство, за решението на Управителния съвет;

3. Води картотека на всички постъпили заявления за членство, в това число и неодобрените такива, и осигурява тяхното съхранение;

4. Отговаря на запитвания относно процедурата по постъпване вв Penya Blaugrana de Sofia i Amics, размера на членския внос, правата на членовете и други въпроси на членството;

5. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Отговорникът по въпросите на членството е пряко подчинен на Председателя на Управителния съвет. Отговорникът по въпросите на членството няма право да преупълномощява трети лица с възложените му правомощия.

Настоящият документ е приет на заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Penya Blaugrana de Sofia i Amics, проведено на 07.02.2010г.