Атанас Георгиев - Отговорник за клон Варна

Атанас Георгиев

E-mail:penyasofiaemail

Длъжностна характеристика

 

Организатор събития:

1. Организира събитията на местно ниво и разпространява информация за мястото и времето на провеждането им;

2. Организира груповите посещения от членове на Penya Blaugrana de Sofia i Amics на мачове с участието на FC Barcelona.

3. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Организаторът събития е пряко подчинен на Председателя на Управителния съвет. Организаторът събития няма право да преупълномощява трети лица с възложените му правомощия.

Настоящият документ е приет на заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Penya Blaugrana de Sofia i Amics”, проведено на 07.02.2010г.