Комуникации/Медии

Иван Кавърджиков

E-mail:penyasofiaemail

 

 

Длъжностна характеристика

 

Отговорникът по комуникациите:

1. Работи за популяризирането на Penya Blaugrana de Sofia i Amics в социалните мрежи;

2. Отговаря за администрирането на Facebook страницата на Penya Blaugrana de Sofia i Amics;

3. Отговаря за администрирането на официалния форум на Penya Blaugrana de Sofia i Amics;

4. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Отговорникът по комуникациите е пряко подчинен на Председателя на Управителния съвет. Отговорникът по комуникациите няма право да преупълномощява трети лица с възложените му правомощия.

Настоящият документ е приет на заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Penya Blaugrana de Sofia i Amics”, проведено на 07.02.2010г.